4/2011
 
edellinen  sivu 4 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Henkilöstösuunnittelu keskiössä

Suunnittelukaudella 2012–2014 henkilöstöstrategian to­teuttamisen painopisteitä ovat henkilösuunnittelu, osaami­sen kehittäminen ja työhyvinvointi.

”Henkilöstösuunnittelu otetaan keskeiseksi kehittämis­kohteeksi, sillä aiemmin sitä ei ole koordinoitu systemaat­tisesti. Nyt, kun edessä on suuria muutoksia, haluamme auttaa henkilöstöstrategian jalkauttamisessa”, sanoo OSEKK:n henkilöstöjohtaja Annukka Lankila.

Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, perussopimus­uudistus, Suur-Oulu ja rahoituksen kiristyminen kuuluvat toimintaympäristössä tapahtuviin merkittäviin muutoksiin.

Henkilösuunnittelun toimintamalliin sisältyvät henkilöstö­suunnitelmakäytänteet, henkilöstön määrän, rakenteen ja ennakoidun poistuman kartoittaminen. Samalla huomioi­daan osaamisen tasokas säilyminen.

”Olennaista on, miten olemassa olevia henkilöstö­voimavaroja johdetaan koordinoidusti siten, että ne ovat täysimääräisessä käytössä. Suunnittelussa mietitään myös henkilöstön uudelleen sijoittamisen tarpeet ja miten tämä voidaan kytkeä rekrytointimenettelyihin.”

Tärkeää on myös suunnitella, kuinka tukipalvelut tuotetaan tehokkaasti, mutta laadukkaasti uudessa ti­lanteessa.

”Kun pohjatyö tehdään huolella, muutokset voidaan viedä hallitusti läpi”, Annukka painottaa.

Henkilöstösuunnitteluun liittyvät toimintamallit laaditaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Vuodesta 2012 alkaen ne kytketään osaksi OSEKK:n ennakointia ja henkilöstö­prosesseja sekä taloussuunnitteluprosessia.

”Henkilöstösuunnittelu ja uusrekrytointien tarpeellisuuden arviointi kytketään tiiviisti rekrytointiprosessiin ja täyttölupa­menettelyihin.”

Uutuutena ryhmäkehityskeskustelut

Uutena osiona kehityskeskusteluihin tulevat ryhmäkehi­tyskeskustelut, jotka käydään pilottikohteissa vuoden 2012 aikana. Osaksi kehittämisen toimintamallia kytketään kunta­yhtymätasoinen perehdyttämisprosessi, joka jalkautetaan vuosina 2012–2014.

Myös palkkaus- ja palkitsemisprosessia kehitetään. Tämä toteutetaan ottamalla käyttöön kuntayhtymässä säh­köinen palkkalaskelma kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta ja uusi matkahallintaohjelma vuonna 2012.

Ryhmäkeskustelu Henkilöstöpalvelut haluaa tukea muutosten hallintaa hyvin.

Rahoitustilanne kiristyy, sillä hallitusohjelmassa asetetut säästötavoitteet ovat ammatilliselle koulutukselle 28 mil­joonaa euroa, ammatilliselle lisäkoulutukselle 8 miljoonaa euroa, oppisopimuskoulutukselle 21 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluveron ja rahoitusjärjestelmän uudis­tamiselle 51 miljoonaa euroa.

”Kuntayhtymän on varauduttava tähän talousarviovuonna toiminnan taloudellisuutta tehostavilla toimenpiteillä.”

Annukka sanoo, että työntekijöiden on tärkeää tietää, miten palvelut tuotetaan ja millä resursseilla.

”Viestintää kehitetään ja sitä, miten henkilöstölle kerrotaan muutoksista ja miten ne toteutetaan arjessa. Tämä luo hyvinvointia ja turvallisuutta henkilöstön sisällä.”

Kyseessä on iso juttu, sillä henkilöstömäärä on suuri.

”Henkilöstöpalveluissa halutaan tukea mahdollisimman hyvin muutosten hallintaa henkilöstösuunnittelua ja rekry­tointeja koskevien yhteneväisten pelisääntöjen avulla”, Annukka muistuttaa.

Teksti: Jaana Skyttä
Kuva: Työmaa / Henna Ryynänen


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun