4/2011
 
edellinen  sivu 1 / 19  seuraava
kansi & sisältö     arkisto & mediatiedot     palaute     osekk

Omistajavastuu ja OSEKK

Ammattikorkeakoulut yhtiöitetään voittoa tavoittelemattomiksi osakeyhtiöiksi. Asia varmistui maan hallituksen iltakoulussa 16.11., jolloin myös päätettiin kokoluokaltaan noin 130 miljoonan leikkauksista valtakunnan tasolla. Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) kohdalla se merkitsee noin kuuden miljoonan laskennallista leikkaustarvetta nyky­tasosta. Tämän kokoluokan leikkauksen seuraukset eivät voi olla näkymättä koko kuntayhtymän toiminnassa. Sen verran nurkkakuntainen täytyy olla, että Oamkin kohdalla vähempikin rahojen karsinta olisi riittänyt. Perusteluksi riittänee vaikkapa se, että ikärakenteeltaan Suomen nuorimmasta seutu­kunnasta on tulevaisuudessa entistäkin vaikeampi löytää opiskelupaikkaa korkeakoulusta. Tälläkin hetkellä Oamk on yksi Suomen vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista, kun mittarina käytetään hakijaa per aloituspaikka.

Talouspuolella rahoituksen leikkaus merkitsee myös kuntayhtymän vuosikatteen puolittumista nykyiseltä noin 11 miljoonan tasolta. Tämä tarkoittaa jatkossa entistäkin vä­häisempää mahdollisuutta säilyttää investointiohjelma enti­sellään, minkä vuoksi osa hankkeista joutunee karsinta­listalle. Talous- ja toimintasuunnitelma (TTS) vuosille 2012–2014 on tätä juttua julkaistaessa jo päätöksentekoprosessin läpikäynyt ja hyväksytty. Lähivuosina TTS-asiakirjan sisällä näyttäisi korostuvan omistajan näkökulma ja päätöksen­tekokyky. Keskeisinä asioina ovat omistuksen ja hallinnon rakennejärjestelyt, joita ovat OSEKK:n perussopimuksen uudistaminen ja ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen. Kol­mantena oman vaikutuksensa tuo aloituspaikkamäärien supistuminen Oamkista. Kaksi ensimmäistä ovat omis­tuksen rakennejärjestelyjä eivätkä suoranaisesti vaikuta rahoituksen määrään. Kolmas asia sen sijaan on uhka yhtymän toiminnalle.

Näiden kolmen edellä mainitun asian lisäksi ammatti­opiston puolella puhuttaa aikuiskoulutuksen asema samoin kuin toisen asteen koulutuksen tilanne, vaikka aloitus­paikkoihin ei valtiovallan taholta olla näillä näkymin suunnittelemassa vähennyksiä. Kasvun vuodet myös toisen asteen koulutuksen puolella ovat takanapäin, jollei Pohjois-Suomen sisällä kyetä sopimaan mahdollisista aloitus­paikkojen siirtämisestä kouluttajalta toiselle. Määrärahat eivät valtiontalouden rahoitusvajeen vuoksi kasva enää totuttua vauhtia, vaan pikemmin näköpiirissä on rahoituksen tason laskua koulutusalasta ja -tasosta riippumatta.

Puheenvuorokuva

Miten omistajakuntien tulisi reagoida syntyneeseen tilanteeseen? Liike-elämän puolella paljon käytetty termi omistajavastuu sopii hyvin kuvaamaan OSEKK:n jäsen­kuntien ja toimivan koulutusorganisaation välistä suhdetta. Uusi Oulu omistaa syntyessään jatkossa noin 80 prosenttia OSEKK:n päätösvallasta. Paljon puhutaan omistajaohjauk­sesta sekä siitä, kuinka jäsenkuntien pitäisi ottaa "tiukem­mat ohjat" OSEKK:n kehittämisestä. Pelkästään toiminnan omistaja­ohjauksella ei kuitenkaan kyetä maan hallituksen toimesta synnytettyihin haasteisiin vastaamaan, vaan Oulun seudulla on otettava käyttöön myös omistajavastuun näkökulma.

Kyseinen näkökulma mahdollistaa omistajaohjauksen, mutta se velvoittaa myös omistajia huolehtimaan OSEKK:sta ja erityisesti sen henkilöstön hyvinvoinnista sekä työllis­tymisestä mahdollisimman hyvin. Minimivaade on, että rahoituksen supistumisen vaikutus tulee hoitaa ennakoidusti suunnitellen siten, ettei koulutuksen laatu heikkene. Kriisitilanteessa uuden Oulun tulee selkeänä pääomistajana olla myös rahoittamassa toimintaa. Toteutuessaan kyseiset toimet linjaavat vastuullisen omistajapolitiikan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa heikentää Oulun mainetta laadukkaana koulu- ja koulutuskaupunkina. Tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata määrätietoisella ja innovatii­visella yhteistoiminnalla omistajien, johdon ja henkilöstön kesken.


Juha Huikari
OSEKK:n yhtymäkokouksen puheenjohtaja
Oulun kaupunginhallituksen jäsen
Kuva: Jussi Tuokkola


OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖLEHTI
edellinen sivu
seuraava sivu
sivun alkuun